Grupa American Heart of Poland (Spółka wspierana przez Gruppo San Donato Italy i GKSD Srl) rozszerza swoją działalność, przejmując od Abris Capital Partners kontrolę nad Grupą Scanmed w Polsce

[EN version below]

 

Grupa American Heart of Poland (Spółka wspierana przez Gruppo San Donato Italy i GKSD Srl) rozszerza swoją działalność, przejmując od Abris Capital Partners kontrolę nad Grupą Scanmed w Polsce, w skład której wchodzi ponad 30 placówek medycznych, w tym szpitale wielospecjalistyczne, oddziały kardiologiczne oraz sieć poradni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

American Heart of Poland przejmuje Grupę Scanmed – AHP (część Gruppo San Donato Italy „GSD” i GKSD Srl), specjalizującą się w skoordynowanej diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych, podwoi tym samym wielkość swojej działalności w sektorze publicznej opieki zdrowotnej. Znacząco zwiększy także swój zasięg terytorialny, oferując po połączeniu opiekę medyczną 500 000 pacjentom rocznie. To kolejna transakcja związana z rozwojem American Heart of Poland w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, wspieranej przez wiodącą europejską grupę medyczną – Gruppo San Donato.

 

Po połączeniu obie grupy będą świadczyły usługi dla pacjentów w 7 szpitalach wielospecjalistycznych, 35 oddziałach szpitalnych, 5 ośrodkach rehabilitacyjnych (dysponując łącznie ponad 3 tysiącami łóżek szpitalnych),  oraz w 42 poradniach ambulatoryjnych, dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz prowadziły szpital weterynaryjny AMVET w Krakowie.

 

Zbliżając się do 25-lecia swojej działalności American Heart of Poland sukcesywnie zwiększa liczbę placówek – od 2022 roku zarządza szpitalem w Drawsku Pomorskim, od ubiegłego roku zaczęła także zarządzać szpitalem wieloprofilowym w Sztumie. Przejęcie kontroli nad Grupą Scanmed to kolejny ważny etap realizacji strategii rozwoju American Heart of Poland, a GSD, która specjalizuje się we wszystkich aspektach zaawansowanej opieki medycznej, wypracowuje sobie tym samym wiodące zaplecze badawcze i edukacyjne na kontynencie.

 

Grupa Scanmed, której dotychczasowym właścicielem jest zarządzający funduszami private equity Abris Capital Partners, jest wiodącym operatorem medycznym pod względem zakresu świadczonych usług. Scanmed oferuje opiekę medyczną w blisko 40 lokalizacjach w Polsce. Działalność Scanmed obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz leczenie szpitalne. Scanmed to m.in. sieć ośrodków kardiologicznych, zlokalizowanych na terenie 8 województw, zapewniających kompleksową diagnostykę i leczenie szpitalne chorób układu krążenia w ramach kardiologii zachowawczej, interwencyjnej i elektrofizjologii. Scanmed prowadzi także trzy szpitale wielospecjalistyczne – Szpital św. Rafała w Krakowie, Szpital Rudolfa Weigla w Blachowni i Ars Medical w Pile. Scanmed to także specjalistyczne szpitale jednoprofilowe: gastroenterologii, okulistyki i ortopedii. Uzupełnieniem działalności szpitalnej Grupy Scanmed są centra medyczne oferujące pacjentom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, nowoczesnej diagnostyki i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

American Heart of Poland w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę medyczną, łączącą edukację zdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację w zakresie chorób cywilizacyjnych. AHP zapewnia pacjentom  dostęp do wysokiej klasy procedur medycznych, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmioty należące do AHP realizują rocznie 73 000 hospitalizacji, związanych w szczególności z zabiegami wieńcowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz niewydolnością serca.

 

Gruppo San Donato to największa włoska prywatna grupa z branży opieki zdrowotnej i wiodąca europejska grupa z branży opieki zdrowotnej, specjalizująca się w opiece doraźnej, edukacji medycznej i badaniach. Prowadzi 136 placówek medycznych, wiodące na świecie szpitale z działalnością dydaktyczną i badawczą, Uniwersytet Vita Salute San Raffaele w Mediolanie z 22 programami magisterskimi i kształceniem na poziomie doktoranckim, a także badania medyczne plasujące się w pierwszej dziesiątce na świecie (według cytowań badań medycznych), Gruppo San Donato jest także pionierem terapii genowej i komórkowej na całym świecie. GSD leczy ponad 5,8 miliona pacjentów rocznie i zatrudnia ponad 28 000 pracowników.

 

GKSD zarządza zróżnicowanym portfelem spółek działających we Włoszech, które generują wartość dodaną dla swoich interesariuszy, wykorzystując swoje unikalne know-how. GKSD koncentruje się na wielu sektorach, w tym na rynku nieruchomości, inżynierii, energetyce, zakupach i doradztwie w zakresie opieki zdrowotnej.

 

Adam Szlachta, Prezes Zarządu American Heart of Poland i Dyrektor Finansowy, powiedział: „Bardzo dobrej jakości, powszechnie dostępne leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia to przyszłość publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, a rozwijająca się American Heart of Poland czuje się odpowiedzialnym partnerem tego systemu”.

 

Kamel Ghribi, Prezes GKSD Investment Holding, Wiceprezes Gruppo San Donato i Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland komentuje: „Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu Grupy GKSD i GSD w rozwoju infrastruktury medycznej, szkoleniu kadr , promocji badań naukowych wspierających rozwój AHP, Polska stanie się liderem w dziedzinie innowacji medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach naszego programu inwestycyjnego AHP przewiduje nakłady przekraczające 1 miliard złotych, które poprawią jakość i dostępność usług medycznych w publicznym systemie opieki zdrowotnej w Polsce.”

 

Paolo Rotelli, Prezydent Uniwersytetu Vita-Salute San Raffaele i Wiceprezes Gruppo San Donato, powiedział: „Jesteśmy zachwyceni dalszym rozszerzaniem naszej działalności w Polsce, a także nie możemy się doczekać postępu w badaniach medycznych i programach edukacyjnych. Polska jest ważną gospodarką i GSD jest zachwycone dalszą ekspansją w kraju w celu poprawy jakości opieki za pośrednictwem American Heart of Poland”.

 

Masroor Haq, Dyrektor ds. Inwestycji Strategicznych w GKSD – Gruppo San Donato oraz Członek Rady Nadzorczej American Heart of Poland, skomentował: „Polska stanowi ważną część strategicznego planu rozwoju Grupy i jesteśmy bardzo podekscytowani dalszą ekspansją, która będzie przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej obywateli Polski. Polska jest rosnącą gospodarką, która jest nie tylko interesująca z punktu widzenia inwestycji w opiekę zdrowotną, ale także bardzo interesującym rynkiem dla innych sektorów, na których koncentruje się GKSD, w tym technologii środowiskowych i zielonej energii, rozwoju infrastruktury, edukacji i sektora technologii.”

 

Paweł Gieryński, Partner Zarządzający w Abris Capital Partners, dodaje: „W ciągu ostatnich trzech lat wspieraliśmy budowanie wszechstronnego, regionalnego dostawcy wysokiej jakości usług medycznych w Polsce. Połączenie naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie ESG oraz wiedzy o sektorze opieki zdrowotnej pozwoliło nam prowadzić proces zmiany w kierunku najlepszych w swojej klasie usług medycznych i doświadczenia dla pacjentów, a także skupić się na wdrożeniu najwyższych standardów ESG. Współpraca z doświadczonymi menadżerami i najwyższej klasy zespołem medycznym Scanmed była dla nas zaszczytem. Jesteśmy pewni, że będą mieli oni okazję wnieść ogromny wkład w dalszy rozwój American Heart of Poland, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.”

 

Transakcja przejęcia kontroli nad Scanmed wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

AHP wspierali: PwC, BNP Paribas i GKSD Advisory (Doradcy Finansowi), natomiast Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy zapewniła kompleksowe wsparcie prawne. Transakcje w zakresie finansowania wsparły  banki :  BNP Paribas, Citi Handlowy, mBank, Pekao S.A, PKO BP. (kolejność alfabetyczna)

 

============================================

 

The American Heart of Poland (a company backed by Gruppo San Donato Italy and GKSD Srl) is expanding its operations by taking control from Abris Capital Partners of the Scanmed Group in Poland, with over 30 medical facilities, including multi-specialty hospitals, cardiology departments and a network of primary care clinics and outpatient specialist care.

 
The American Heart of Poland takes over the Scanmed Group – The AHP  (Part of Gruppo San Donato Italy ‘GSD’ and GKSD Srl), which specializes in coordinated diagnosis, treatment and rehabilitation of lifestyle diseases, will thus double the size of its activities in the public health care sector. It will also significantly increase its territorial reach, offering medical care to 500,000 patients a year after the merger. This is another recent transaction related to the development of the American Heart of Poland  within the public health care system in Poland supported by the leading European Healthcare Group – Gruppo San Donato.

 

After the merger, both groups will provide services to patients in 7 hospitals, 35 departments, 5 rehabilitation centers (in total with over 3,000 hospital beds), 42 outpatient clinics, two research and development centers and operate the AMVET veterinary hospital in Krakow.

 

Approaching the 25th anniversary of its operations, the American Heart of Poland Group is gradually increasing the number of facilities – since 2022 it manages the district hospital in Drawsko Pomorskie, last year it also started managing a multi-profile hospital in Sztum. Taking control of the Scanmed Group is another important stage in implementing the development strategy of the American Heart of Poland Group and GSD, which specializes in all aspects of advanced Acute care, has established a leading Research capability and educational expertise in the continent.

 

The Scanmed Group, whose current owner is private equity fund manager Abris Capital Partners, is a leading medical operator regarding the scope of services provided. Scanmed offers medical care in nearly 40 locations throughout Poland. Scanmed’s activities include primary health care, outpatient specialist care and hospital treatment. Scanmed is, among others, a network of cardiology centers located in 8 voivodeships, providing comprehensive diagnostics and hospital treatment of cardiovascular diseases within the framework of conservative, interventional cardiology and electrophysiology. Scanmed also runs three multi-specialty hospitals – St. Rafał Hospital in Krakow, Rudolf Weigl Hospital in Blachownia and Ars Medical in Piła. Scanmed also includes specialized mono-profile hospitals: gastroenterology, ophthalmology and orthopedics. The hospital activities of the Scanmed Group are complemented by medical centers offering patients access to primary health care, modern diagnostics and outpatient specialist care.

 

As part of the public health care system the American Heart of Poland provides patients in over 20 medical centers with comprehensive, multi-specialized medical care, combining health education, prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation in the field of lifestyle diseases. The AHP provides patients with access to high-class medical procedures, under a contract with the National Health Fund. Entities belonging to the Group carry out 73,000 hospitalizations annually related, among others, to coronary procedures, rhythm and conduction disorders, and heart failure.

 

Gruppo San Donato is Italy’s largest private healthcare group and the leading European healthcare group specialising in acute care, medical education and research. With 136 medical facilities, world-leading teaching and research hospitals, university (Vita Salute San Raffaele University with 22 masters’ programmes and PhD level education) as well as medical research ranking top 10 globally (by medical research citations), Gruppo San Donato is the pioneer of gene and cell therapy globally. GSD treats over 5.8 million patients in a year and employing over 28,000 medical professionals.

 

GKSD manages a diverse portfolio of operating companies in Italy, that generates added value for its stakeholders by leveraging on its unique know-how. GKSD focuses on a number of sectors including real-estate, engineering, energy, procurement and healthcare advisory services.

 

Mr. Adam Szlachta, CEO of American Heart of Poland and Financial Director of the Group commented: ‘Very good quality, widely available medicine under the National Health Fund is the future of the public health care system in Poland and the AHP Group feels like a responsible partner of this system

 

Mr. Kamel Ghribi, Chairman GKSD Investment Holding, Vice President of Gruppo San Donato and Chairman of the Board of American Heart of Poland commented ‘We are convinced that with the support of the GKSD Group and GSD in the development of medical infrastructure, staff training, promotion of scientific research to support development of AHP, Poland will become a leader in the field of medical innovations in Central and Eastern Europe. As part of our investment program, the AHP Group anticipates expenditures exceeding PLN 1 billion, which will improve the quality and availability of medical services in the public health care system in Poland’

 

Mr. Paolo Rotelli, President – Vita-Salute San Raffaele University and Vice President of Gruppo San Donato said: ‘We are delighted to further expand our operations in Poland and also look forward to the advancement in medical research and educational programs as well. Poland is an important economy and GSD is delighted to further expand in the country with the objective of improving quality of care through American Heart of Poland’.

 

Mr. Masroor Haq, Global Head of Strategic Investments for GKSD  – Gruppo San Donato and a Board Member of American Heart of Poland commented: ‘Poland is an important part of the Group’s strategic growth plan and we are very excited about this further expansion which will contribute to improving quality of healthcare for the Polish citizen. Poland is a growth economy which is not only interesting from a healthcare investment perspective but also a very interesting market for other sectors which GKSD is focused on including Environmental technologies and green energy, infrastructure development, education, and the Tech sector’.

 

Mr. Pawel Gierynski, Managing Partner of Abris, said: ‘Over the past three years, we have supported the creation of a versatile, regional provider of high-quality healthcare services in Poland. The combination of our ESG expertise and healthcare sector knowledge has enabled us to lead the transition towards best-in-class medical services and patient experience, as well as focusing on integrating the highest ESG standards. It has been a privilege to partner with experienced managers and the first-class medical team at Scanmed. We are confident they will have the opportunity to greatly contribute to the further development of the American Heart of Poland, not only in Poland but also across Europe’.

 

The transaction of taking control of Scanmed is subject to the consent of the President of the Office of Competition and Consumer Protection.

 

AHP was supported by PwC, BNP Paribas and GKSD Advisory (Financial Advisors), while Rymarz Zdort Maruta provided legal advice. The financing transactions were supported by the following banks: BNP Paribas, Citi Handlowy, mBank, Pekao S.A., PKO BP. (alphabetic order)