function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Dotacje


Realizowany w ramach: Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

 

Skrót naboru: NBKEB

Numer naboru: ABM/2022/3

Numer wniosku: 2022/ABM/03/00035/P/01

Data złożenia wniosku: 2022-11-17

TELE-SPACER jest wieloośrodkowym, niekomercyjnym, inicjowanym przez lekarzy, bez podwójnego zaślepienia, porównującym strategie head-to-head i proof-of-concept, interwencyjnym, prospektywnym, randomizowanym, kontrolowanym badaniem oraz towarzyszącym mu rejestrem, zaprojektowanym w celu porównania dwóch metod leczenia przy podejrzeniu etiologii czynnościowej (hiperwagotonii przewlekłej lub napadowej) bloku przedsionkowo-komorowego i aktualnych wskazaniach do planowego wszczepienia stymulatora serca: strategii wczesnej implantacji stymulatora serca oraz odroczonej lub zaniechanej implantacji stymulatora serca po wykonaniu badania EPS, stymulacji nerwu błędnego oraz ewentualnej kardioneuroablacji, w celu uzyskania kontroli objawów bradykardii.

 

Podstawowym celem badania będzie sprawdzenie hipotezy badawczej, która zakłada możliwość redukcji (o co najmniej 30%) częstości implantacji stymulatora serca dzięki zastosowaniu pełnoprofilowej diagnostyki, z uwzględnieniem małoinwazyjnego badania elektrofizjologicznego, testów autonomicznych, ocenie ryzyka bezdechu obturacyjnego i możliwością wykonania kardioneuroablacji w populacji chorych z podejrzeniem czynnościowego bloku przedsionkowo-komorowego. Wyniki badania mogą mieć przełomowe znaczenie dla zmiany strategii postępowania i światowych wytycznych w wielu podgrupach chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym oraz stosowania kompleksowej, pełnoprofilowej i opartej na modyfikacji nadmiernego wpływu aktywności nerwu błędnego (napadowej lub przewlekłej hiperwagotonii) na funkcję układu przewodzącego serca diagnostyki u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym.

Drugim głównym celem badania będzie ocena przydatności i wdrożenie unikalnego zestawu technik telemonitoringu w celu walidacji bezpieczeństwa i skuteczności w powyższym badaniu.

 

Eksperyment został zarejestrowany na clinicaltrials.gov. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu Eksperymentu dostępne są pod adresem:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05774262?recrs=b&titles=tele+spacer&draw=2&rank=1

Wnioskodawca
American Heart of Poland S.A

Typ projektu
Eksperyment badawczy

Planowany okres realizacji Projektu
2023-03-01 – 2026-06-30

Dofinansowanie
4 999 180,00 zł

 1. Dostawa i montaż zbiornika na tlen ciekły. Celem zadania jest dostawa i montaż dodatkowego zbiornika na ciekły tlen medyczny przez co zwiększenie stabilności zaopatrywania w tlen Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach, który pełni rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów zainfekowanych COVID-19. W celu dostawienia zbiornika wykonano dodatkowy fundament oraz rozbudowano ogrodzenie węzła ze zbiornikami. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba zwiększenia rezerw tlenu medycznego stosowanego w terapii pacjentów poprzez instalację trzeciego zbiornika na tlen ciekły. Działanie te mają na celu racjonalizację dostaw oraz stałość zaopatrywania placówki w tlen medyczny.
 2. Wykonanie zasilania zbiorników tlenu. Celem zadania jest wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby zainstalowanych zbiorników na tlen ciekły w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach. Prace związane z instalacją i uruchomieniem zbiorników były prowadzane na przełomie 2020 i 2021 roku. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba wykonania zasilania elektrycznego nowo postawionych zbiorników na tlen medyczny.
 3. Modernizacja instalacji tlenu medycznego. Celem zadania jest zwiększenie ilości punktów poboru tlenu medycznego na I piętrze Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach co pozwoli na zwiększenie ilości hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 poprzez rozszerzenie bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba rozbudowy instalacji tlenu medycznego o dodatkowe 8 punktów poboru na oddziale na I piętrze, zwiększając maksymalną ilość hospitalizowanych pacjentów do 75.

Inwestycja

 

1. Prace budowlano-instalacyjne na poz. 1 i -1. Celem zadania jest reorganizacja oddziału łóżkowego zlokalizowanego na I piętrze w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach poprzez relokację punktu pielęgniarskiego oraz wydzielenie stref na Izbie Przyjęć zlokalizowanej na poziomie -1. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych na poz. 1 i -1 – budowa ścianek G/K oraz modernizacja instalacji elektrycznej i sieciowej.

2. Budowa wydzielenia na Izbie Przyjęć. Celem zadania jest oddzielenie strefy brudnej na Izbie Przyjęć w Szpitalu Św. Elżbiety od Oddziału Endoskopii ze względu na pełnienie przez placówkę roli szpitala jednoimiennego przyjmującego pacjentów zakażonych COVID-19. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba oddzielenia strefy brudnej na Izbie Przyjęć od Oddziału Endoskopii poprzez postawienie ściany w technologii G/K. Dzięki temu, mimo zmiany głównego profilu działalności placówka wciąż może realizować świadczenia z zakresu leczenia i diagnostyki endoskopowej.

3. Wykonanie dodatkowych węzłów sanitarnych. Celem zadania jest dostarczenie i montaż dodatkowych kabin prysznicowych do strefy czystej na potrzeby personelu pracującego w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach co korzystnie wpłynie na utrzymanie reżimu sanitarnego w placówce oraz zwiększenie komfortu pracy. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba wykonania dodatkowych węzłów sanitarnych na strefie czystej.

4. Instalacja dodatkowych punktów PEL w laboratorium. Celem zadania jest instalacja dodatkowych punktów PEL zapewniających sieć elektryczną i internetową w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych laboratorium w Szpitalu Św. Elżbiety w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów na obecność wirusa SARS CoV 2. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba wykonywania zwiększonej ilości testów PCR na obecność wirusa SARS CoV 2.

5. Modernizacja instalacji wod-kan w laboratorium. Celem zadania jest modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dostosowanie mebli w związku ze zwiększeniem ilości aparatury diagnostycznej w laboratorium. Działania te mają na celu zwiększenia możliwości diagnostycznych laboratorium w Szpitalu Św. Elżbiety w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów na obecność wirusa SARS CoV 2. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba wykonywania zwiększonej ilości testów PCR na obecność wirusa SARS CoV 2.

6. Wykonanie zasilania analizatora biochem. w laboratorium. Celem zadania jest modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej aparaturę biochemiczną w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych laboratorium w Szpitalu Św. Elżbiety w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów na obecność wirusa SARS CoV 2. W związku z ponownym przekształceniem Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach na szpital jednoimienny przystosowany do przyjmowania pacjentów z COVID-19 zaszła potrzeba wykonywania zwiększonej ilości testów PCR na obecność wirusa SARS CoV 2.

 

Zakup

 

1. lampy bakteriobójczej – Wyposażenie pomieszczenia izolacji pacjenta w lampę bakteriobójczą jest ważnym elementem funkcjonowania oddziału. Używanie i stosowanie lamp bakteriobójczych to jedna z najskuteczniejszych metod, które wspomagają procesy dezynfekcji czyli ograniczenia drobnoustrojów w salach pacjenta. Urządzenia tego typu emitują promieniowanie UV-C. Z uwagi, że urządzenie jest w pełni zabudowane możliwy jest przepływ powietrza przez lampy UV co umożliwia pracę lampy w trybie ciągłym nawet przy pacjencie.

2. pomp infuzyjnych – Wyposażenie pomieszczenia izolacji pacjenta w pompę infuzyjną jest ważnym elementem funkcjonowania oddziału. Większość pacjentów wymaga podania leków w postaci płynów infuzyjnych. Umiejscowienie dedykowanej pompy w izolatce pacjenta ułatwi personelowi medycznemu proces obsługi pacjenta.

3. ssaków próżniowych – Wyposażenie pomieszczenia izolacji pacjenta w ssak próżniowy jest wspomagającym elementem funkcjonowania oddziału. Zdarzają się pacjenci, którym należy odsysać wydzielinę/osocze/krew. Użytkowanie dedykowanego dla izolatki ssaka ułatwi proces zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

4. wózków funkcyjnych/ anestezjologicznych – Wyposażenie w wózek funkcyjny/anestezjologiczny jest ważnym elementem funkcjonowania oddziału. Konieczne jest usytuowanie zestawu reanimacyjnego oraz niezbędnych leków w pobliżu pacjenta.

5. łóżek pacjenta + materace – Podwyższenie komfortu pacjenta.

Dofinansowanie
149 385 zł

Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest usługa medyczna, która wykorzystując nowoczesne technologie wspiera Uczestników Projektu w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy Projektu to osoby, które ze względu na stan zdrowia są zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wymagające opieki lekarza kardiologa i diabetologa, w tym: niesamodzielne i z niepełnosprawnościami, co do których zaistniała konieczność zapewnienia ciągłości leczenia i fachowej opieki. W ramach projektu zostaną oni objęci usługą telemonitoringu przez 12 miesięcy. Wsparcie ma być skierowane do osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz współistniejącą cukrzycą, stanami przedcukrzycowymi lub zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Celem projektu jest wspieranie uczestników w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, możliwości częstego lub stałego monitorowania stanu zdrowia, oraz szybkiego i łatwego kontaktu z personelem medycznym. Możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości życia w przypadku osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.

 

Informujemy, że w związku z utrzymaniem trwałości po zakończeniu projektu „Opieka telemedyczna nad pacjentem z chorobą kardiologiczną i ryzykiem wystąpienia cukrzycy” konsorcjum VIKIVIKI MICHAŁ SŁODCZYK Sp. z o.o. oraz AMERICAN HEART OF POLAND SA do dnia 30.09.2023 roku oferuje usługę zdalnego monitoringu kardiologicznego dla osób zamieszkujących województwo śląskie, które ze względu na stan zdrowia są zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie jest skierowane do osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz współistniejącą cukrzycą, stanami przedcukrzycowymi lub zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Założeniem jest umożliwienie osobom chorym i potencjalnie narażonym powrotu do normalnego, aktywnego życia zawodowego, rodzinnego, społecznego.

 

Obecnie dostępnych jest 100 urządzeń do telemonitoringu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 70 czynnym w każdą środę i piątek w godz. 10:00 – 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), lub wysyłając maila na adres: [email protected].

Okres realizacji projektu
01.07.2021 – 31.12.2022

Kwota projektu
1 612 188,00 zł

Dofinansowanie
1 499 334,84 zł

Kwota AHP
112 853,16 zł

Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Cel główny Projektu zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji: Miasto Bytom. W ramach projektu pacjenci objęci zostali usługą telemonitoringu EKG przez 12 miesięcy.

Wkład UE
1 182 230,23 zł

Kwota projektu
1 390 859,10 zł

Dofinansowanie
1 293 498,96 zł

Wkład własny
97 360,14 zł

American Heart of Poland S.A. (Centrum Sercowo-Naczyniowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Centrum Sercowo-Naczyniowe w Nysie) jest partnerem projektu „Opolskie przeciw COVID – 19” nr RPOP.08.01.00-16-0028/20pn. w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 to projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego partnerami jest 14 instytucji ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem. Planowana jest też część edukacyjno-informacyjna dla służb medycznych i ratowniczych oraz dla mieszkańców naszego regionu.

W dniu 30 kwietnia br. został wybrany pierwszy dostawca dla zamówienia wspólnego dla większości ww. podmiotów. Zamówienie dotyczy środków ochrony osobistej i za chwilę zacznie się dostawa pierwszych kilkudziesięciu tysięcy maseczek chirurgicznych dla tych placówek.

Okres realizacji projektu
22.04.2020 – 31.12.2020

Kwota projektu
37,5 mln PLN

Dofinansowanie

1 349 554,15 PLN

Firma American Heart of Poland S.A., w dniu 31 sierpnia 2010, roku podpisała umowę o numerze UDA-POIG.04.05.02-00-100/09-00 z Ministerstwem Gospodarki.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.”.

Projekt polega na:

 • wykonaniu prac budowlanych,
 • zakupie urządzeń,
 • zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie część kliniczna oraz zaplecze doświadczalne Centrum B+R.

Okres realizacji projektu
07.2010 – 12.2011

Kwota projektu
36 313 750,00 zł

Dofinansowanie
18 156 875,00 zł

Kwota AHP
18 156 875,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu
11.2014 – 12.2015

Kwota projektu
316 100,00 zł

Dofinansowanie
316 100,00 zł

Kwota AHP
316 100,00 zł

Projekt ma na celu wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Aby osiągnąć ten cel, obowiązkowe jest opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu, umożliwiającego zdalną ciągłą ocenę różnych parametrów przewidywania zdarzeń sercowo-naczyniowych z możliwością wcześniejszej interwencji.

Okres realizacji projektu
01.09.2014 – 31.12.2016

Kwota projektu
19 300 000,00 zł

Dofinansowanie
15 425 000,00 zł

Kwota AHP
715 227,75 zł

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych „InFlow” przy użyciu nowych materiałów kompozytowych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Okres realizacji projektu
01.11.2014 – 31.07.2018

Kwota projektu
14 797 706,00 zł

Dofinansowanie
11 550 022,00 zł

Kwota AHP
1 473 210,11 zł

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego, samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych, związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

Okres realizacji projektu
01.04.2015 – 30.09.2018

Kwota projektu
4 750 484,00 zł

Dofinansowanie
3 941 095,00 zł

Kwota AHP
1 452 515,50 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego, biodegradowalnego stentu wewnątrznaczyniowego elutującego sirolimus (PBES), a także jego całościowa ocena w warunkach przedklinicznych.

Okres realizacji projektu
01.09.2015 – 31.08.2019

Kwota projektu
14 312 450,00 zł

Dofinansowanie
11 428 705,00 zł

Kwota AHP
1 499 260,00 zł

Projekt zakłada poprawę rokowania odległego populacji pacjentów z chorobą wieńcową przez stworzenie, wprowadzenie i ocenę optymalnego modelu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z adekwatnym leczeniem choroby wieńcowej.

Okres realizacji projektu
01.03.2016 – 31.12.2019

Kwota projektu
15 996 230,00 zł

Dofinansowanie
13 509 982,00 zł

Kwota AHP
3 828 655,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu
01.07.2015 – 30.06.2019

Kwota projektu
15 469 700,00 zł

Dofinansowanie
1 426 305,00 zł

Kwota AHP
150 000,00 zł

Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

 

1. Otrzymano mikrosfery uwalniające in vitro SDF-1α w stężeniu 200ng/ml.
2. Pozyskano i potwierdzono izolację komórek mezenchymalnych ze szpiku świni domowej.
3. Wykonano i potwierdzono możliwość znakowania komórek bmMSC żelazem.
4. Wykluczono toksyczny wpływ SDF-1α na pozyskane komórki bmMSC.
5. Potwierdzono działanie chemotaktyczne cytokiny wobec komórek bmMSC.
6. Opracowano protokół skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia zawału mięśnia sercowego u świni domowej.
7. Potwierdzono możliwość wykonania nakłucia worka osierdziowego oraz doosierdziowego podania mikrosfer u świń po zawale.
8. Potwierdzono obecność egzogennego SDF-1α uwolnionego z mikrosfer w worku osierdziowym w stężeniu znacznie wyższym niż SDF-1α endogennego świni.
9. Potwierdzono podwyższoną ekspresję genów odpowiedzialnych za migrację i zagnieżdżanie się komórek macierzystych w miejscu uszkodzonej tkanki mięśnia sercowego w tkance zawałowej, w porównaniu z tkanką zdrową.

Okres realizacji projektu
01.10.2017 – 30.04.2022

Kwota projektu
1 335 840,00 zł

Dofinansowanie
1 335 840,00 zł

Kwota AHP
1 335 840,00 zł

Celem projektu jest obserwacja i ocena biologii chondrocytów mostka, pochodzenia świńskiego, hodowanych in vitro w celu regeneracji uszkodzonego mostka po zabiegach sternotomii pośrodkowej.

 

Osiągnięcia w ramach projektu  

 

 1. Pozyskano i potwierdzono izolację chondrocytów z wyrostka mieczykowatego świni domowej.
 2. Zrealizowano procedury pozyskiwania własnej surowicy świńskiej wraz z procesem jej sterylizacji oraz weryfikacji sterylności płynu surowiczego.
 3. Potwierdzono fenotyp otrzymanych chondrocytów świńskich hodowanych w czterech różnych pożywkach (FBS, FCS, komercyjnej i własnej ) za pomocą analizy immunocytochemicznej (ICC) i Western Blot.
 4. Oceniono zdolności proliferacyjne chondrocytów hodowanych w 4 różnych surowicach.
 5. Funkcjonalność chondrocytów potwierdzono w kolejnych pasażach, analizując ekspresję genów specyficznych dla chondrocytów.
 6. Opracowanie procedury sternotomii mostka z implantacją allogenicznych chondrocytów w kleju tkankowym.
 7. Analiza morfologiczna i biochemiczna krwi wykazała bezpieczeństwo implantacji allogenicznych chondrocytów.
 8. Wykazano, że implantacja allogenicznych chondrocytów w kleju tkankowym nie zaburza procesu gojenia się rany mostka po sternotomii przyśrodkowej

Okres realizacji projektu
04.04.2018 – 31.12.2022

Kwota projektu
999 460,00 zł

Dofinansowanie
999 460,00 zł

Kwota AHP
999 460,00 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

Okres realizacji projektu
01.07.2018 – 30.06.2023

Kwota projektu
5 166 954,00 zł

Dofinansowanie
4 462 239,60 zł

Kwota AHP
1 032 969,60 zł

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity