function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

G – Corporate Governance, Ład korporacyjny


W ramach ładu korporacyjnego (Corporate Governance, symbolizowanego przez literę „G” w skrócie „ESG”) Grupa American Heart of Poland przykłada szczególną wagę do działań dotyczących zapewnienia zgodności działań biznesowych Grupy AHoP z obowiązującym prawem, wartościami firmy, wewnętrznymi politykami i procedurami, kodeksem etycznym, przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz najlepszymi praktykami rynkowymi, w tym w szczególności do:

 

– przestrzegania obowiązków informacyjnych oraz szeregu przepisów prawnych i wymagań regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem ośrodków medycznych;

 

– przestrzegania Kodeksu Etyki Biznesowej, który został przyjęty przez Zarząd American Heart of Poland, w celu optymalizacji procesów oraz ciągłego doskonalenia jakości pracy na każdym szczeblu funkcjonowania Spółki. Kodeks Etyki Biznesowej jest podstawą działalności firmy i ma służyć za drogowskaz w każdej sytuacji budzącej wątpliwości. Pobierz Kodeks – kliknij tutaj;

 

– współpracy z dostawcami, którzy w obszarze całego łańcucha dostaw przestrzegają regulacji prawnych, respektują prawa człowieka, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy, a także dbają o środowisko naturalne zgodnie z przyjętym w American Heart of Poland Kodeksem postępowania dla dostawców wyrobów i usług. Pobierz kodeks – kliknij tutaj;

 

– transparentności i bezpieczeństwa działania firmy, w tym przestrzegania zasad w zakresie najlepszych praktyk wynikających z przyjętych standardów compliance w obszarach: „Ryzyka medycznego i jakości”, „RODO i bezpieczeństwa danych osobowych”, „Cyber Security” oraz „Bezpieczeństwa Prawnego”;

 

działań związanych z satysfakcją pracowników, wspierania ich rozwoju oraz równego traktowania w miejscu pracy, w tym zapobieganie nieprawidłowościom oraz prowadzenie postępowań w związku ze zgłoszeniami od sygnalistów.

 


 

Plan połączenia American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu oraz Nafis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

 

Z treścią Planu Połączenia można się zapoznać klikając tutaj.

 

_______________________

 

Plan połączenia American Heart of Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe “USTROŃ” Spółka Akcyjna z z siedzibą w Ustroniu z dnia 29 lipca 2022 roku.

 

Z treścią Planu Połączenia można się zapoznać klikając tutaj.

 

_______________________

 

W dniu 27 maja 2021 roku American Heart of Poland spółka akcyjna z siedzibą w Ustroniu (spółka przejmująca) oraz I-KAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana) uzgodniły i podpisały Plan Połączenia.

 

Z treścią Planu Połączenia można się zapoznać klikając tutaj

 

_______________________

 

Zgodnie z Art. 27c ustawy CIT, American Heart of Poland S.A. poniżej udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej:

– za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020 – kliknij tutaj

– za rok podatkowy 01.01.2021 – 31.12.2021 – kliknij tutaj

– za rok podatkowy 01.01.2022 – 31.12.2022 – kliknij tutaj

 

_______________________

 

Zgodnie z Art. 27c ustawy CIT, American Heart of Poland S.A. jako następca prawny Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego„Ustroń” S.A., poniżej udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej:

 

– za rok podatkowy 01.01.2022 – 30.09.2022 – kliknij tutaj

 

_________________________

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez zakłady lecznicze podmiotów leczniczych American Heart of Poland S.A / Nafis S.A. / Centrum Kardiologii w Józefowie SP. z o. o. na zdrowie ludzi i na środowisko – kliknij tutaj.

 

_______________________

 

W celu optymalizacji procesów oraz podnoszenia i utrzymania wysokiej jakości na każdym poziomie funkcjonowania Spółki, Zarząd American Heart of Poland przyjął Kodeks Etyki Biznesowej, który jest podstawą działalności firmy i ma służyć za drogowskaz w każdej sytuacji budzącej wątpliwości. Pobierz Kodeks – kliknij tutaj.

 

_______________________

 

 

INFORMACJE

 

1. O firmie:

 

a) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu

b) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

c) NIP: 5482277894

d) REGON: 07234762100000

e) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

2. Akcjonariat (akcjonariusze):

 

a) kapitał zakładowy:

 

 • wysokość kapitału zakładowego: 28 005 750,00 zł
 • wysokość kapitału wpłaconego: 28 005 750,00 zł

 

b) dematerializacja akcji:

 

 • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu.
 • kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 48 32 760 46 33, Biuro Obsługi Spółki ul. Francuska 34, Katowice,  [email protected]
 • I wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 29.09.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • II wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 20.10.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • III wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • V wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.12.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać

 

c) Rejestr akcjonariuszy:

 

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – KLIKNIJ, aby pobrać
 • Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać
 • Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać

3. Wypłata dywidendy

 

Zarząd American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu informuje, iż w terminie do dnia 31.12.2022 r. dokona wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2022 r., w kwocie 58.407.712,13- zł, na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.09.2022 r. Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek, jest 30.11.2022 r.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity