Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Dotacje


Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem projektu jest usługa medyczna, która wykorzystując nowoczesne technologie wspiera Uczestników Projektu w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy Projektu to osoby, które ze względu na stan zdrowia są zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wymagające opieki lekarza kardiologa i diabetologa, w tym: niesamodzielne i z niepełnosprawnościami, co do których zaistniała konieczność zapewnienia ciągłości leczenia i fachowej opieki. W ramach projektu zostaną oni objęci usługą telemonitoringu przez 12 miesięcy. Wsparcie ma być skierowane do osób ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia oraz współistniejącą cukrzycą, stanami przedcukrzycowymi lub zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2.

Celem projektu jest wspieranie uczestników w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, możliwości częstego lub stałego monitorowania stanu zdrowia, oraz szybkiego i łatwego kontaktu z personelem medycznym. Możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości życia w przypadku osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.

Okres realizacji projektu
01.07.2021 – 31.12.2022

Kwota projektu
1 612 188,00 zł

Dofinansowanie
1 499 334,84 zł

Kwota AHP
112 853,16 zł

American Heart of Poland S.A. (Centrum Sercowo-Naczyniowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Centrum Sercowo-Naczyniowe w Nysie) jest partnerem projektu „Opolskie przeciw COVID – 19” nr RPOP.08.01.00-16-0028/20pn. w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 to projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego partnerami jest 14 instytucji ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem. Planowana jest też część edukacyjno-informacyjna dla służb medycznych i ratowniczych oraz dla mieszkańców naszego regionu.

W dniu 30 kwietnia br. został wybrany pierwszy dostawca dla zamówienia wspólnego dla większości ww. podmiotów. Zamówienie dotyczy środków ochrony osobistej i za chwilę zacznie się dostawa pierwszych kilkudziesięciu tysięcy maseczek chirurgicznych dla tych placówek.

Okres realizacji projektu
22.04.2020 – 31.12.2020

Kwota projektu
37,5 mln PLN

Dofinansowanie

1 349 554,15 PLN

Projekt „Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji: Miasto Bytom. W ramach projektu pacjenci objęci zostaną usługą telemonitorungu EKG przez 12 miesięcy.

 

Informujemy, że w związku z utrzymaniem trwałości po zakończeniu projektu „Zdalna opieka kardiologiczna jako wsparcie dla osób niesamodzielnych” konsorcjum VIKIVIKI MICHAŁ SŁODCZYK Sp. z o.o. oraz AMERICAN HEART OF POLAND SA do dnia 30.06.2022 roku oferuje usługę zdalnego monitoringu kardiologicznego dla osób zamieszkujących Miasto Bytom, znajdujących się w sytuacji zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wymagających opieki kardiologicznej. Założeniem jest umożliwienie osobom chorym i potencjalnie narażonym na choroby wieńcowe powrotu do normalnego, aktywnego życia zawodowego, rodzinnego, społecznego.

 

Obecnie dostępnych jest 60 urządzeń do telemonitoringu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 70 czynnym w każdą środę i piątek w godz. 10:00 – 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), lub wysyłając maila na adres: [email protected].

Okres realizacji projektu
01.04.2020 – 30.09.2021

Kwota projektu
1 365 659,10

Dofinansowanie
1 270 062,96 zł

Firma American Heart of Poland S.A., w dniu 31 sierpnia 2010, roku podpisała umowę o numerze UDA-POIG.04.05.02-00-100/09-00 z Ministerstwem Gospodarki.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.”.

Projekt polega na:

  • wykonaniu prac budowlanych,
  • zakupie urządzeń,
  • zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie część kliniczna oraz zaplecze doświadczalne Centrum B+R.

Okres realizacji projektu
07.2010 – 12.2011

Kwota projektu
36 313 750,00 zł

Dofinansowanie
18 156 875,00 zł

Kwota AHP
18 156 875,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu
11.2014 – 12.2015

Kwota projektu
316 100,00 zł

Dofinansowanie
316 100,00 zł

Kwota AHP
316 100,00 zł

Projekt ma na celu wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Aby osiągnąć ten cel, obowiązkowe jest opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu, umożliwiającego zdalną ciągłą ocenę różnych parametrów przewidywania zdarzeń sercowo-naczyniowych z możliwością wcześniejszej interwencji.

Okres realizacji projektu
01.09.2014 – 31.12.2016

Kwota projektu
19 300 000,00 zł

Dofinansowanie
15 425 000,00 zł

Kwota AHP
715 227,75 zł

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych „InFlow” przy użyciu nowych materiałów kompozytowych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Okres realizacji projektu
01.11.2014 – 31.07.2018

Kwota projektu
14 797 706,00 zł

Dofinansowanie
11 550 022,00 zł

Kwota AHP
1 473 210,11 zł

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego, samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych, związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

Okres realizacji projektu
01.04.2015 – 30.09.2018

Kwota projektu
4 750 484,00 zł

Dofinansowanie
3 941 095,00 zł

Kwota AHP
1 452 515,50 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego, biodegradowalnego stentu wewnątrznaczyniowego elutującego sirolimus (PBES), a także jego całościowa ocena w warunkach przedklinicznych.

Okres realizacji projektu
01.09.2015 – 31.08.2019

Kwota projektu
14 312 450,00 zł

Dofinansowanie
11 428 705,00 zł

Kwota AHP
1 499 260,00 zł

Projekt zakłada poprawę rokowania odległego populacji pacjentów z chorobą wieńcową przez stworzenie, wprowadzenie i ocenę optymalnego modelu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z adekwatnym leczeniem choroby wieńcowej.

Okres realizacji projektu
01.03.2016 – 31.12.2019

Kwota projektu
15 996 230,00 zł

Dofinansowanie
13 509 982,00 zł

Kwota AHP
3 828 655,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu
01.07.2015 – 30.06.2019

Kwota projektu
15 469 700,00 zł

Dofinansowanie
1 426 305,00 zł

Kwota AHP
150 000,00 zł

Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

 

1. Otrzymano mikrosfery uwalniające in vitro SDF-1α w stężeniu 200ng/ml.
2. Pozyskano i potwierdzono izolację komórek mezenchymalnych ze szpiku świni domowej.
3. Wykonano i potwierdzono możliwość znakowania komórek bmMSC żelazem.
4. Wykluczono toksyczny wpływ SDF-1α na pozyskane komórki bmMSC.
5. Potwierdzono działanie chemotaktyczne cytokiny wobec komórek bmMSC.
6. Opracowano protokół skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia zawału mięśnia sercowego u świni domowej.
7. Potwierdzono możliwość wykonania nakłucia worka osierdziowego oraz doosierdziowego podania mikrosfer u świń po zawale.
8. Potwierdzono obecność egzogennego SDF-1α uwolnionego z mikrosfer w worku osierdziowym w stężeniu znacznie wyższym niż SDF-1α endogennego świni.
9. Potwierdzono podwyższoną ekspresję genów odpowiedzialnych za migrację i zagnieżdżanie się komórek macierzystych w miejscu uszkodzonej tkanki mięśnia sercowego w tkance zawałowej, w porównaniu z tkanką zdrową.

Okres realizacji projektu
01.10.2017 – 30.04.2022

Kwota projektu
1 335 840,00 zł

Dofinansowanie
1 335 840,00 zł

Kwota AHP
1 335 840,00 zł

Celem projektu jest obserwacja i ocena biologii chondrocytów mostka, pochodzenia świńskiego, hodowanych in vitro w celu regeneracji uszkodzonego mostka po zabiegach sternotomii pośrodkowej.

Okres realizacji projektu
04.04.2018 – 04.04.2021

Kwota projektu
999 460,00 zł

Dofinansowanie
999 460,00 zł

Kwota AHP
999 460,00 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

Okres realizacji projektu
01.07.2018 – 30.06.2021

Kwota projektu
5 166 954,00 zł

Dofinansowanie
4 462 239,60 zł

Kwota AHP
1 032 969,60 zł

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity