American Heart of Poland

Dotacje

Opolskie przeciw COVID

American Heart of Poland S.A. (Centrum Sercowo-Naczyniowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz Centrum Sercowo-Naczyniowe w Nysie) jest partnerem projektu „Opolskie przeciw COVID – 19” nr RPOP.08.01.00-16-0028/20pn. w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 to projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego partnerami jest 14 instytucji ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem. Planowana jest też część edukacyjno-informacyjna dla służb medycznych i ratowniczych oraz dla mieszkańców naszego regionu.

W dniu 30 kwietnia br. został wybrany pierwszy dostawca dla zamówienia wspólnego dla większości ww. podmiotów. Zamówienie dotyczy środków ochrony osobistej i za chwilę zacznie się dostawa pierwszych kilkudziesięciu tysięcy maseczek chirurgicznych dla tych placówek.

Okres realizacji projektu

22.04.2020 – 31.12.2020

Kwota projektu

37,5 mln PLN

Dofinansowanie

Kwota AHP

1 314 665,00 PLN

Projekt  „Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji: Miasto Bytom. W ramach projektu pacjenci objęci zostaną usługą telemonitorungu EKG przez 12 miesięcy.

Kliknij, aby pobrać regulamin uczestnictwa w projekcie.

Okres realizacji projektu

01.04.2020 – 30.09.2021

Kwota projektu

1 390 859,10 zł

Dofinansowanie

1 293 498,96 zł

Kwota AHP

97 360,14 zł

Firma American Heart of Poland S.A., w dniu 31 sierpnia 2010, roku podpisała umowę o numerze UDA-POIG.04.05.02-00-100/09-00 z Ministerstwem Gospodarki.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.”.

Projekt polega na:

  • wykonaniu prac budowlanych,
  • zakupie urządzeń,
  • zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie część kliniczna oraz zaplecze doświadczalne Centrum B+R.

Okres realizacji projektu

07.2010 – 12.2011

Kwota projektu

36 313 750,00 zł

Dofinansowanie

18 156 875,00 zł

Kwota AHP

18 156 875,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu

11.2014 – 12.2015

Kwota projektu

316 100,00 zł

Dofinansowanie

316 100,00 zł

Kwota AHP

316 100,00 zł

Projekt ma na celu wytworzenie urządzeń do zdalnej diagnostyki pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. Aby osiągnąć ten cel, obowiązkowe jest opracowanie wiarygodnego systemu monitoringu, umożliwiającego zdalną ciągłą ocenę różnych parametrów przewidywania zdarzeń sercowo-naczyniowych z możliwością wcześniejszej interwencji.

Okres realizacji projektu

01.09.2014 – 31.12.2016

Kwota projektu

19 300 000,00 zł

Dofinansowanie

15 425 000,00 zł

Kwota AHP

715 227,75 zł

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych „InFlow” przy użyciu nowych materiałów kompozytowych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

Okres realizacji projektu

01.11.2014 – 31.07.2018

Kwota projektu

14 797 706,00 zł

Dofinansowanie

11 550 022,00 zł

Kwota AHP

1 473 210,11 zł

Celem projektu jest wytworzenie działającego prototypu bioresorbowalnego, samorozprężającego się pod wpływem temperatury stentu wewnątrznaczyniowego, uwalniającego lek zapobiegający restenozie innowacyjną techniką mikrowtrysku, oraz sprawdzenie jego przydatności i zachowania leczniczego w badaniach przedklinicznych. W wypadku uzyskania pozytywnej oceny medycznej, całość otrzymanych w trakcie procesu badawczego wyników stanowić będzie silną przesłankę do dalszych badań klinicznych, związanych z właściwymi pracami wdrożeniowymi i uruchomieniem produkcji bioresorbowalnych stentów wewnątrznaczyniowych z pamięcią kształtu.

Okres realizacji projektu

01.04.2015 – 30.09.2018

Kwota projektu

4 750 484,00 zł

Dofinansowanie

3 941 095,00 zł

Kwota AHP

1 452 515,50 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego, cienkoprzęsłowego, biodegradowalnego stentu wewnątrznaczyniowego elutującego sirolimus (PBES), a także jego całościowa ocena w warunkach przedklinicznych.

Okres realizacji projektu

01.09.2015 – 31.08.2019

Kwota projektu

14 312 450,00 zł

Dofinansowanie

11 428 705,00 zł

Kwota AHP

1 499 260,00 zł

Projekt zakłada poprawę rokowania odległego populacji pacjentów z chorobą wieńcową przez stworzenie, wprowadzenie i ocenę optymalnego modelu telerehabilitacji kardiologicznej w połączeniu z adekwatnym leczeniem choroby wieńcowej.

Okres realizacji projektu

01.03.2016 – 31.12.2019

Kwota projektu

15 996 230,00 zł

Dofinansowanie

13 509 982,00 zł

Kwota AHP

3 828 655,00 zł

Projekt ma na celu zbadanie możliwości regeneracji serca przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego („no-option patients”). Opracowane, testowane i sprawdzone w ramach projektu PHOENIX rusztowanie-skafold (CERES) wzbogacone komórkami MSC (CERES-MSC) stanie się ostatecznie gotowym produktem, który powinien stymulować rewaskularyzację niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego, przywracając jego kurczliwość. Celem projektu jest zatem opracowanie i zapewnienie dostępu do nowoczesnej, opłacalnej metody leczenia dla szerszej populacji pacjentów, która zwiększy czas przeżycia oraz jakość życia.

Okres realizacji projektu

01.07.2015 – 30.06.2019

Kwota projektu

15 469 700,00 zł

Dofinansowanie

1 426 305,00 zł

Kwota AHP

150 000,00 zł

Celem projektu jest ocena farmakokinetyki cytokiny SDF-1 alfa pochodzenia endo i egzogennego oraz badanie efektów tkankowych, w tym ocena zmniejszenia powierzchni zawałowej serca, po podaniu biodegradowalnych mikrosfer uwalniających SDF-1 do worka osierdziowego z równoczesnym dożylnym podaniem komórek macierzystych.

Okres realizacji projektu

01.10.2017 – 30.09.2020

Kwota projektu

1 335 840,00 zł

Dofinansowanie

1 335 840,00 zł

Kwota AHP

1 335 840,00 zł

Celem projektu jest obserwacja i ocena biologii chondrocytów mostka, pochodzenia świńskiego, hodowanych in vitro w celu regeneracji uszkodzonego mostka po zabiegach sternotomii pośrodkowej.

Okres realizacji projektu

04.04.2018 – 04.04.2021

Kwota projektu

999 460,00 zł

Dofinansowanie

999 460,00 zł

Kwota AHP

999 460,00 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji.

Okres realizacji projektu

01.07.2018 – 30.06.2021

Kwota projektu

5 166 954,00 zł

Dofinansowanie

4 462 239,60 zł

Kwota AHP

1 032 969,60 zł
Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00