American Heart of Poland

Komunikacja z akcjonariuszami

INFORMACJE

1. O firmie:

a) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu

b) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

c) NIP: 5482277894

d) REGON: 07234762100000

e) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Akcjonariat (akcjonariusze):

a) kapitał zakładowy:

  • wysokość kapitału zakładowego: 28 005 750,00 zł
  • wysokość kapitału wpłaconego: 28 005 750,00 zł

b) dematerializacja akcji:

  • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu.
  • kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 48 32 760 46 33, Biuro Obsługi Spółki ul. Francuska 34, Katowice,  sekretariat@ahop.pl
  • I wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 29.09.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać

c) Rejestr akcjonariuszy:

  • Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – KLIKNIJ, aby pobrać
  • Regulaminu Rejestru Akcjonariuszy w BDM – KLIKNIJ, aby pobrać
Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00