Dotacje

Firma American Heart of Poland S.A., w dniu 11 czerwca 2013 roku, podpisała umowę o numerze UDA-POIG.06.05.02-00-168/12-00 z Ministerstwem Gospodarki.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2. Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: „Budowanie wizerunku American Heart of Poland S. A. na rynkach międzynarodowych”.

Projekt polega na:

  • udziale w 5 imprezach targowo-wystawienniczych,
  • udziale w szkoleniu z zakresu marketingu u promocji firmy na rynkach zagranicznych,
  • przygotowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych,
  • udziale w 7 misjach gospodarczych.

Działania wpłyną na wykreowanie międzynarodowego wizerunku i pozycji firmy na rynku usług turystyki medycznej.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 – kwiecień 2015
Koszty kwalifikowalne: 451 335,51 PLN
Dofinansowanie: 338 501,63 PLN

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość


Firma American Heart of Poland S.A., w dniu 31 sierpnia 2010, roku podpisała umowę o numerze UDA-POIG.04.05.02-00-100/09-00 z Ministerstwem Gospodarki.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.”.

Projekt polega na:

  • wykonaniu prac budowlanych,
  • zakupie urządzeń,
  • zakupie wartości niematerialnych i prawnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie część kliniczna oraz zaplecze doświadczalne Centrum B+R.
Okres realizacji projektu: lipiec 2010 – czerwiec 2012
Koszty kwalifikowalne: 36 313 750,00 PLN
Dofinansowanie: 18 156 875,00 PLN

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość